این محصول در زیر سایه چشم ،کرم پودر، بی بی کرم ها و ریمل استفاده می شوند تا پوشش آرایـش را افزایش دهند و ماندگاری آن را بیشتر کنند.

کرم پرایمر در واقع فتوشاپ دنیای واقعی هست.